หอสมุดกลาง

  ภาพกิจกรรม    : โครงการห้องสมุดมีชีวิต : การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ & Eco Print บนผืนผ้า วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง)

 
          
งานหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดโครงการห้องสมุดมีชีวิต : การทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ & Eco Print บนผืนผ้า โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาจารย์นงลักษณ์ ยุทธศิลปเสวี อาจารย์ประจำสาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ เป็นวิทยากร โดยโครงการเน้นกิจกรรมที่ส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใข้และวัสดุธรรมชาติ มาใช่ในการทำผ้าในรูปบบของ ECo Print ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 10 สิงหาคม 2565 ณ อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง)