วิสัยทัศน์

ยุทธศาสตร์ของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
พ.ศ. 2560-2564(ปรับปรุง พ.ศ. 2560)

ปรัชญา
“เทคโนโลยีสารสนเทศทันสมัย  ประทับใจการบริการด้วยมาตรฐานคุณภาพ”
ปณิธาน
“เป็นศูนย์กลางทรัพยากรการเรียนรู้ และการให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล”
วิสัยทัศน์
           “บริการตามมาตรฐานสากล สังคมแห่งการเรียนรู้ ก้าวสู่มหาวิทยาลัยดิจิทัล”
พันธกิจ

  1. สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพและรองรับพันธกิจของมหาวิทยาลัย
  2. การให้บริการที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล
  3. ให้บริการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถ่ายทอดเทคโนโลยี เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาชีพ
  4. บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศให้มีความคล่องตัว ยืดหยุ่น ตามหลัก

ธรรมาภิบาล                                                   
ค่านิยมองค์กร

  1. สร้างความประทับใจต่อผู้รับบริการ
  2. ทำงานเป็นทีม อยู่ร่วมกันอย่างมีเหตุผล
  3. แสวงหาความรู้ สร้างสรรค์ และพัฒนาสิ่งใหม่ๆ
  4. มีความซื่อสัตย์  และรับผิดชอบต่อหน้าที่
  5. ดำรงไว้ซึ่งจรรยาบรรณในวิชาชีพ