สถิติการให้บริการยืม-คืน ทรัพยากรสารสนเทศ

- สถิติประจำปีงบประมาณ 2563
- สถิติประจำปีงบประมาณ 2564