สังกัดงานหอสมุดกลาง

 

   


นางสาวมัทนา รามศิริ 
หัวหน้างานหอสมุดกลาง
   


นายจำรัส ด้วงดี 
บรรณารักษ์


นางสังเวียน จินดา 
บรรณารักษ์
     
     


นายขวัญชัย บุญทองเถิง 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นางสาวปวีณา ทองเป๊ะ
บรรณารักษ์

 

     
     
 


นางโชติกา โสดา 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด
 
 


นางจงรักษ์ ชาติธนวัฒน์ 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด
     
     


นางสาวดวงกมล วังคีรี 
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด