หน่วยบริการสื่อโสตทัศนวัสดุ
ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณการ และเสนอขอตั้งงบประมาณประจำปีเพื่อจัดหา จัดซื้อสื่อโสตทัศนวัสดุ รวมทั้งการซ่อมบำรุงรักษาโสตทัศนวัสดุ ให้บริการห้องโสตฯ ตลอดจนส่งเสริมการใช้สื่อโสตทัศนวัสดุและสนับสนุนการเรียนการสอน จัดทำคู่มือประชาสัมพันธ์ให้คำปรึกษาแนะนำการใช้โสตทัศวัสดุ