หน่วยบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์
ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาและคัดเลือกสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ ฐานข้อมูล และสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ตามนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ ให้สอดคล้องกับแผนหลักสูตรการเรียนการสอน วิเคราะห์และจัดหมวดหมูเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ จัดทำคูมือการศึกษา คนคว้า และแนะแนวการอ่าน การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ให้บริการแก่ผู้ใช้ห้องสมุดจัดกิจกรรส่งเสริมการอ่าน ศึกษา วางแผนและพัฒนาบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ โดยสามารถให้บริการบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ฝึกอบรมการใช้งาน และให้บริการฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์แก่อาจารย์ และนักศึกษา ทุกปีอย่างต่อเนื่อง