หน่วยบริการสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง
ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดหา และให้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ที่อยู่ภายในหอสมุดกลาง  การลงทะเบียนวารสาร จัดเตรียมวารสารเย็บเล่ม และการบันทึกข้อมูลวารสารในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันหอสมุดกลางได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLibมาใช้ในงานบริการวารสารและสิ่งพิมพ์