หน่วยบริการสารสนเทศ
ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการการใช้ทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลางให้มีการหมุนเวียนสู่ผู้ใช้อย่างเป็นระบบ โดยรับผิดชอบตั้งแต่การสมาชิกของห้องสมุด ให้บริการยืม – คืน บริการจองหนังสือ บริการยืมระหว่างห้องสมุด ตลอดจนเรียกเก็บค่าปรับ ค่าธรรมเนียม การติดตามทวงถามการค้างส่ง และบริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า ดูแลการนำทรัพยากรสารสนเทศโดยเฉพาะหนังสือทุกประเภทขึ้นวางบนชั้น จัดทำป้ายบอกตำแหน่งหมวดหมู่หนังสือ พร้อมทั้งให้บริการช่วยผู้ใช้ห้องสมุดค้นหาข้อมูลทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทในภายหอสมุดกลาง