หน่วยซ่อมบำรุงทรัพยากรสารสนเทศ
ดำเนินงานเกี่ยวกับการซ่อมหนังสือเก่าที่ชำรุดให้อยู่ในสภาพที่เรียบร้อย และเข้าปกหนังสือใหม่ ดูแลการเตรียมทรัพยากรสารสนเทศ ควบคุมดูแล และตรวจสอบสภาพหนังสือ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ ประทับตราหนังสือใหม่ ลงทะเบียนหนังสือ ติดบาร์โค้ด ติดเลขเรียกหนังสือ เป็นต้น