หน่วยวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศ
ดำเนินงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์หมวดหมู่หนังสือ และสื่อทุกประเภทที่มีอยู่ในห้องสมุด โดยใช้ระบบทศนิยมของดิวอี้ในการจัดหมวดหมู่ และลงรายการบรรณานุกรมหนังสือในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซึ่งปัจจุบันหอสมุดกลางได้นำระบบห้องสมุดอัตโนมัติ WALAI AutoLibมาใช้ในงานวิเคราะห์ทรัพยากรสารสนเทศดูแลตรวจสอบความซ้ำซ้อนของหนังสือจากฐานข้อมูลหลัก บันทึกข้อมูลจากตัวเล่มหนังสือ  แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลจากฐานข้อมูลและจากตัวเล่มหนังสือกรณีข้อมูลไม่ถูกต้อง