ภารกิจหลัก คือ รวบรวมทรัพยากรสารสนเทศทุกสาขาวิชา และเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย  หอสมุดกลางได้ปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาท คือ ให้บริการสารสนเทศแก่อาจารย์ นักศึกษา บุคลากรในหน่วยงานและชุมชน โดยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับรายวิชาต่างๆ ตามหลักสูตร จัดบริการสารสนเทศที่หลากหลาย สอดคล้องกับความต้องกรของผู้ใช้บริการ นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการสืบค้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนปรับปรุงการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับผู้ใช้บริการ
บทบาทและหน้าที่ของงานหอสมุดกลาง เป็นแหล่งจัดหาเลือกสรร รวบรวม และสะสมทรัพยากรสารสนเทศทุกสาขาวิชารวมถึงสารสนเทศท้องถิ่น ซึ่งทรัพยากรสารสนเทศดังกล่าวได้จัดเก็บไว้ในสื่อประเภทต่างๆ อย่างเหมาะสม ทั้งสิ่งพิมพ์และไม่ใช่สิ่งพิมพ์ อันเป็นนวัตกรรมที่ช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ และสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลให้ทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่งสื่อต่างๆ เหล่านี้หอสมุดกลางจะต้องจำแนกประเภท วิเคราะห์หมวดหมู่ และจัดทำรายการทรัพยากรสารสนเทศทุกรายการอย่างมีระเบียบแบบแผน จัดเก็บรักษาอย่างมีระบบ ตลอดจนสร้างเครือข่ายอย่างกว้างขวาง เพื่อให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกๆ กลุ่ม ตามความสนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ด้วยวิธีการที่หลากหลายและมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นการเสริมการดำเนินงานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย