หน่วยจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ
ดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดหาหนังสือ ตำรา เอกสาร ปริญญานิพนธ์ ตามนโยบายการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศ และเอกสารในสาขาวิชาเฉพาะเข้าห้องสมุด และแนะแนวการอ่าน การใช้หนังสือและเอกสารสาขาวิชาเฉพาะ ให้สอดคล้องกับแผนหลักสูตรการเรียนการสอน ทั้งในระดับอุดมศึกษาและระดับบัณฑิตศึกษา เพื่อให้บริการการศึกษาค้นคว้า วิจัยแก่อาจารย์ ข้าราชการ และนักศึกษา