ประธานกรรมการ

อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร 
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 

 
       
 
รองผู้อำนวยการ
 
       

อาจารย์ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์
รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์

อาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์
รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายงานบริการคอมพิวเตอร์

อาจารย์อนุพงษ์ สุขประเสริฐ
รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายงานบริหารและธุรการ

อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ
รองผู้อำนวยการฯ
ฝ่ายงานหอสมุดกลาง

       
 
หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ
 
     
 

นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี
หัวหน้าสำนักงาน

 
       
 
หัวหน้างาน
 
       

นางณัฐยา สุโนพันธ์
หัวหน้างานบริหารและธุรการ

นางสาวมัทนา รามศิริ
หัวหน้างานหอสมุดกลาง

นายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์
หัวหน้างานบริการ
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางวรรณภัสร์ ปราบพาลา
หัวหน้างานงานวิจัยและ
พัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย