สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์  83 หมู่ 11 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สะเดียง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000 
โทร.  0-5671-7153 ต่อ 2812   0-5671-7154  

บุคลากร
ชื่อหน่วยงาน
สถานที่
หมายเลขโทรศัพท์
อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารวิทยบริการ 1 ชั้น1 2805
อาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ รองผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานบริการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
อาคารวิทยบริการ 1 ชั้น1 2802
อาจารย์ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์ รองผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อาคารบริการชั้น 1 ชั้น 1 2803
อาจารย์ศรัญญา ตรีทศ รองผู้อำนวยการ
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฝ่ายงานหอสมุดกลาง
อาคารวิทยบริการ 1 ชั้น 3 6110
นางสาวหนึ่งฤทัย บุญมี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ อาคารวิทยบริการ 1 ชั้น1 2804
สังกัดงานหอสมุดกลาง
นางสาวมัทนา รามศิริ หัวหน้างานหอสมุดกลาง อาคารวิทยบริการ 1 ชั้น 1 2821
นายจำรัส ด้วงดี บรรณารักษ์ อาคารวิทยบริการ 1 ชั้น 2 2822
นางสังเวียน จินดา บรรณารักษ์ อาคารบริการชั้น 1 ชั้น 1 6114
นางสาวปวีณา ทองเป๊ะ บรรณารักษ์ อาคารบริการชั้น 1 ชั้น 2 6111
นายขวัญชัย บุญทองเถิง นักวิชาการโสตทัศนศึกษา อาคารวิทยบริการ1 ชั้น 2 6115
นางจงรักษ์ ชาติธนวัฒน์ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด อาคารวิทยบริการ 1 ชั้น 1 6112
นางโชติกา โสดา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด อาคารวิทยบริการ 1 ชั้น 1 6112
นางสาวดวงกมล วังคีรี เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด อาคารวิทยบริการ 1 ชั้น 3 6113