การใช้บริการหอสมุดกลาง

การให้บริการยืม-คืนทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง

สมาชิกหอสมุดกลาง แบ่งได้เป็น ๓ ประเภท ดังนี้
 • ประเภทที่ ๑ เรียกว่า สมาชิกสามัญ
 • ประเภทที่ ๒ เรียกว่า สมาชิกสมทบ
 • ประเภทที่ ๓ เรียกว่า สมาชิกกิตติมศักดิ์
 • ๑. สมาชิกห้องสมุดมี ๓ ประเภท ดังนี้
  (๑) สมาชิกสามัญ ได้แก่ นักศึกษา และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  (๒) สมาชิกสมทบ ได้แก่ นักเรียน นักศึกษาของสถาบันการศึกษาอื่น และบุคคลภายนอก
  (๓) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ได้แก่ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เกษียณอายุราชการของมหาวิทยาลัย หรือบุคคลอื่นตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควร
 • ๒. การทำบัตรสมาชิก ให้ติดต่อขอทำบัตรสมาชิกห้องสมุดด้วยตนเองที่ ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์ ตามวันและเวลาที่ห้องสมุดเปิดให้บริการ
 • ๓. หลักฐานการทำบัตรสมาชิก
  (๑) บุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้นำบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวพนักงานมาเป็นหลักฐาน
  (๒) อาจารย์พิเศษ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้นำหนังสือรับรองการเป็นอาจารย์พิเศษ มาเป็นหลักฐาน
  (๓) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้นำบัตรประจำตัวนักศึกษา หรือใบเสร็จรับเงินค่าลงทะเบียนมาเป็นหลักฐาน
  (๔) สมาชิกกิตติมศักดิ์ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน มาเป็นหลักฐาน
  (๕) สมาชิกสมทบ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน มาเป็นหลักฐาน ชำระค่าสมัคร จำนวน ๑๐๐ บาท
 • ๔. อายุบัตรสมาชิก
  (๑) บัตรสมาชิกของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หมดอายุตามระยะเวลาที่บุคคลนั้นปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
  (๒) บัตรสมาชิกอาจารย์พิเศษ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หมดอายุ ๑๕ วัน ก่อนครบกำหนดระยะเวลาการจ้างที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ระบุ
  (๓) บัตรนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ หมดอายุในภาคการศึกษานั้นหรือเมื่อพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
  (๔) สมาชิกกิตติมศักดิ์ สิ้นสุดสมาชิกภาพเมื่อพ้นจากการเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในแต่ละประเภท
  (๕) สมาชิกสมทบสิ้นสุดสมาชิกภาพ เมื่อมีอายุการเป็นสมาชิกครบ ๑ ปี นับแต่วันที่ออกบัตรสมาชิกหรือต่ออายุการเป็นสมาชิก
 • ๕. การต่ออายุสมาชิก
  (๑) สมาชิกประเภทสามัญ ไม่ต้องต่ออายุบัตรสมาชิก
  (๒) สมาชิกประเภทสมทบ หากประสงค์จะเป็นสมาชิกต่อไป จะต้องดำเนินการขอต่ออายุการเป็นสมาชิกภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ครบกำหนด พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ
 • ๖. บัตรสมาชิกห้องสมุดให้ใช้เฉพาะตัว จะมอบให้บุคคลอื่นนำมาใช้บริการหรือนำมายืมทรัพยากรสารสนเทศไม่ได้
 • หอสมุดกลางเปิดและปิดให้บริการ วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. วันเสาร์ และวันอาทิตย์ เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดประจำปีตามประกาศมหาวิทยาลัย หรือมติคณะรัฐมนตรีปิดให้บริการ ในช่วงสอบเวลาการเปิดและปิดให้บริการ ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย
 • ในกรณีที่มีความจำเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหอสมุดกลาง ผู้อำนวยการอาจเปลี่ยนแปลงเวลาเปิดหรือปิดให้บริการตามความเหมาะสม โดยจัดทำเป็นประกาศของมหาวิทยาลัยให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ
 • การยืม ให้ผู้ยืมแสดงบัตรสมาชิก หรือบัตรประจำตัวอื่นที่ทางราชการออกให้ มาแสดงต่อบรรณารักษ์ หรือเจ้าหน้าที่หอสมุดกลาง
 • (๑) ให้แสดงบัตรสมาชิกหรือหลักฐานอื่น ที่กำหนดให้ใช้แทนบัตรสมาชิกในการยืม โดยผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบ ในการตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของทรัพยากรสารสนเทศก่อนที่ตนยืม
  (๒) ผู้ยืมจะต้องนำทรัพยากรสารสนเทศที่อยู่ในสภาพเรียบร้อย มาส่งคืนภายในระยะเวลา ที่กำหนด หากเกินกำหนดให้ชำระค่าปรับ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการในการยืมและคืนทรัพยากรสารสนเทศ อัตราค่าปรับ ที่เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัย ในกรณีการยืมของสมาชิกสมทบ และบุคคลภายนอกที่มิได้เป็นสมาชิก จะต้องวางเงินประกันในการยืมทรัพยากรสารสนเทศ ทั้งนี้ จำนวนเงินประกัน และการคืนเงินประกัน ให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย
  (๓) สมาชิกอาจใช้บริการในการยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดอื่นในประเทศได้ หรือสมาชิกของห้องสมุดอื่นในประเทศ อาจยืมทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลางได้ ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามประกาศมหาวิทยาลัย
  (๔) ในกรณีหน่วยงานภายนอก มีความประสงค์จะยืมทรัพยากรสารสนเทศของหอสมุดกลาง ต้องมีหนังสือขอยืมจากหน่วยงานที่สังกัด และต้องได้รับอนุมัติให้ยืมจากทางมหาวิทยาลัย
  (๕) ในกรณีทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมเกิดความเสียหาย หรือสูญหายในระหว่างที่ยืม ผู้ยืมจะต้องรับผิดชอบในการชดใช้ความเสียหาย หรือสูญหายดังกล่าวตามประกาศมหาวิทยาลัย
 • จำนวนและระยะเวลาที่ให้ยืมทรัพยากรสารสนเทศ


 • ประเภทสมาชิก

  จำนวนทรัพยากรสารสนเทศ

  ระยะเวลา(วัน)/ รายการ

  สมาชิกสามัญที่เป็นคณาจารย์หรือบุคลากร

  ๒๐ รายการ

  ๓๐

  สมาชิกสามัญที่เป็นนักศึกษา
  ระดับบัณฑิตศึกษา

  ๑๐ รายการ

  ๑๕

  สมาชิกสามัญที่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี

  ๕ รายการ

  ๑๕

  สมาชิกสมทบและสมาชิกกิตติมศักดิ์

  ๕ รายการ

  บุคคลภายนอกที่มิได้เป็นสมาชิก

  ๕ รายการ

 • หลักเกณฑ์วิธีการกรณีค้างชำระค่าปรับ ดังนี้
 • (๑) สมาชิกสามัญที่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ทั้งระดับปริญญา-ตรีและระดับบัณฑิตศึกษา
 • (ก) ตัดสิทธิการยืม
  (ข) ระงับการลงทะเบียน หรือระงับเอกสารใบรับรองผลการเรียน
 • (๒) สมาชิกสามัญที่เป็นคณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
 • (ก) ตัดสิทธิการยืม
  (ข) หักบัญชีเงินเดือน
  (ค) ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้มีการพิจารณาโทษทางวินัย
 • (๓) สมาชิกสมทบ และบุคคลภายนอกที่มิได้เป็นสมาชิก
 • (ก) ตัดสิทธิการยืม หรือยกเลิกการเป็นสมาชิก
  (ข) ยึดเงินค่าประกันทรัพยากรสารสนเทศ
  (ค) ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้มีการพิจารณาโทษตามกฎหมาย
 • ค่าปรับ
 • ๑. ค่าปรับเนื่องจากการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทหลังกำหนด สำหรับสมาชิกทุกประเภท ในอัตราวันละ 5 บาทต่อ 1 รายการ ต่อ 1 วัน หรือค่าปรับสูงสุดเท่ากับราคาทรัพยากรสารสนเทศที่ยืมไป กรณีที่ทรัพยากรสารสนเทศไม่ปรากฏราคาให้คำนวณราคาจากจำนวนหน้า โดยคิดอัตราหน้าละ 1 บาท
 • ๒. ค่าปรับการส่งคืนทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภทหลังกำหนด สำหรับบุคคลภายนอกที่มิได้เป็นสมาชิก ในอัตราวันละ ๑๐ บาท ต่อ  ๑ รายการ ต่อ ๑ วัน
 • การผ่อนผัน ลดหย่อน หรือยกเว้นค่าปรับ ให้อยู่ในดุลยพินิจของอธิการบดีโดยการเสนอความคิดเห็น จากผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  การนับวันเพื่อคิดค่าปรับ  ให้นับทุวันปฏิทินรวมวันหยุดราชการด้วย

  ค่าประกันทรัพยากรสารสนเทศ
  สมาชิกสมทบและบุคคลภายนอกที่มิได้เป็นสมาชิก ที่มีความประสงค์จะยืมทรัพยากรสารสนเทศ ต้องชำระค่าประกันทรัพยากรสารสนเทศ ตามมูลค่าทรัพยากรสารสนเทศจริงทั้งหมดที่ยืม
  หอสมุดกลางจะคืนเงินค่าประกันทรัพยากรสารสนเทศ เมื่อผู้ยืมนำทรัพยากรสารสนเทศส่งคืนครบทุกรายการ

 • อัตราค่าเสียหายต่อทรัพยากรสารสนเทศ สมาชิกหอสมุดกลางและผู้ยืมต้องรับผิดชอบ ดังนี้
 • ๑. กรณีทรัพยากรสารสนเทศชำรุด หรือสูญหายจนไม่สามารถใช้การได้  ให้ผู้ยืมจัดหาทรัพยากรสารสนเทศที่มีลักษณะเดียวกันมาทดแทน หรือฉบับพิมพ์ที่ใหม่กว่า หากรายการนั้นไม่มีจำหน่าย   ให้จัดหาทรัพยากรสารสนเทศชื่อเรื่องอื่น ในสาขาเดียวกันที่มีคุณค่าทางวิชาการ

  ๒. กรณีไม่สามารถซื้อทดแทนได้  ผู้ยืมต้องดำเนินการชำระเงินชดใช้เป็นจำนวนอย่างน้อยสองเท่าของราคาทรัพยากรสารสนเทศ

  ๓. กรณีทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย หรือชำรุดเสียหายแต่ไม่มีการระบุราคาไว้ เช่นหนังสือบริจาค รายงานการวิจัย วิทยานิพนธ์ ทรัพยากรสารสนเทศที่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนพิมพ์เผยแพร่และไม่มีจำหน่ายในท้องตลอด ผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบชำระค่าปรับตามราคากลางที่สำนักวิทยบริการกำหนด ในอัตรา ๓๐๐ บาท        

                    ทั้งนี้ ความรับผิดชอบตามกรณี (๑) (๒) และ (๓) ผู้ยืมต้องชำระค่าดำเนินการ จำนวน ๑๐๐ บาท พร้อมทั้งชำระค่าปรับ ในกรณีที่มีค่าปรับเกินกำหนดส่ง ต้องชำระค่าปรับตั้งแต่วันครบกำหนดส่งจนถึงวันที่ชำระเงิน

  ๔. กรณีที่พบทรัพยากรสารสนเทศภายหลัง แล้วนำมาคืนกับหอสมุดกลาง ผู้ยืมไม่สามารถขอรับค่าเสียหายที่ชำระแล้วภายหลัง

 • ค่าบริการยืมทรัพยากรสารสนเทศของห้องสมุดอื่นในประเทศ ผู้ยืมจะต้องดำเนินการ ดังนี้
 • (๑) ผู้ยืมต้องดำเนินการกรอกข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคล และรายละเอียดของหนังสือที่ต้องการยืมให้ครบถ้วนชัดเจน ตามแบบกรอกรายการยืมของห้องสมุดอื่นในประเทศ และตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย จากนั้นนำส่งบรรณารักษ์
  (๒) ผู้ยืมต้องชำระค่าใช้จ่ายในการใช้บริการทั้งหมด โดยอัตราค่าใช้จ่าย เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของห้องสมุดอื่น
  (๓)  ค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ ตามที่จ่ายจริง