บริการตอบคำถามและช่วยค้นคว้า

เป็นบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าที่ช่วยผู้ใช้บริการห้องสมุดค้นหาข้อมูลที่ต้องการจากสิ่งพิมพ์ โสตทัศนวัสดุ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีบริการในหอสมุด และหน่วยงานอื่น ๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยอย่างสะดวก ถูกต้อง และรวดเร็ว โดยท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า หากท่านอยู่ภายในบริเวณมหาวิทยาลัย สามารถสอบถามบรรณารักษ์ได้โดยตรงที่ เคาน์เตอร์บริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า หอสมุดกลางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ เวลาให้บริการ: จันทร์-ศุกร์ 07.30 - 16.30 น. เสาร์-อาทิตย์ 08.00 - 16.30 น. ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ โทรศัพท์ : ติดต่อบรรณารักษ์บริการตอบคำถาม

โทรศัพท์

หมายเลขโทรศัพท์: 056-717100 ต่อ 2825

เวลาให้บริการ:

จันทร์-ศุกร์ 07.30 - 16.30 น.

เสาร์-อาทิตย์ 08.00 - 16.30 น.

ปิดบริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์

E-mail

E-mail ส่ง e-mail ถึงบรรณารักษ์

Jumras.d@pcru.mail.go.th, matthana.r@pcru.mail.go.th

ท่านสามารถส่ง e-mail ถึงบรรณารักษ์โดยบรรณารักษ์จะตอบคำถามท่านภายใน 2 วันทำการ (ส่ง e-mail ถึงบรรณารักษ์)

เวลาให้บริการ: ตลอดเวลา