ตรวจสอบการยืมด้วยตนเอง

ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ผู้ยืม สามารถตรวจสอบการยืมหนังสือ ของหอสมุดกลางได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (Walai AutoLib) ที่ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และทำการ Login ด้วยรหัสประจำตัวจำตัวสมาชิกของตนเอง
Download คู่มือการใช้ Walai Autolib สำหรับนักศึกษา

Download คู่มือการสืบค้นวารสาร
Opac.pcru.ac.th