ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ

ผู้ยืม สามารถตรวจสอบการยืมหนังสือ ของหอสมุดกลางได้ด้วยตนเอง ผ่านระบบสืบค้นทรัพยากรห้องสมุด (Walai AutoLib) ที่ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ และทำการ Login ด้วยรหัสประจำตัวจำตัวสมาชิกของตนเอง

Go to Walai AutoLib