บริการสื่อโสต

โสตทัศนวัสดุ

มีการให้บริการต่างๆ ดังนี้
  • บริการห้องคีตศิลป์(คาราโอเกะ) สำหรับบริการร้องเพลงคาราโอเกะเพื่อการเรียนรู้ ความจุที่นั่ง 5 - 7 ที่นั่ง
  • บริการห้องมินิเธียเตอร์ สำหรับบริการฉายสื่อวิชาการ และฉายภาพยนตร์บันเทิง , สัมมนา ความจุ 50 ที่นั่ง
  • บริการห้องชมภาพยนต์แบบรายเดี่ยว
  • Go to Audiovisual