EPlogo

Search PCRU Discovery Service:

Keyword Title Author


e-Book

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์

บริการยืม-คืนทรัพยากร

หน้าที่ให้บริการยืม คืนหนังสือ รับสมัครสมาชิก (โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย) ต่ออายุสมาชิก บริการตอบคำถามเพื่อการค้นคว้า

ฐานข้อมูลทรัพยากรออนไลน์

เป็นทรัพยากรสารสนเทศประเภทหนึ่งที่มีความสำคัญในการให้บริการของห้องสมุด ฐานข้อมูลฟรีออนไลน์

บริการ


ยืมหนังสือด้วยตนเอง

IN ประตูทางเข้า

บริการรับฝากของ

คืนหนังสืออัตโนมัติ

คืนหนังสือด้วยตนเอง

OUT ประตูทางออก


ประชาสัมพันธ์

#

โครงการสัมมนาเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ 8

#

แนะนำ 7 เว็บไซต์ “ดาวน์โหลดตำราเรียนฟรี” ที่สำคัญคือถูกลิขสิทธิ์!!

#

โครงการส่งเสริมเส้นทางสร้างอาชีพ ภายใต้โครงการห้องสมุดมีชีวิต

#

โครงการห้องสมุดมีชีวิต: โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีลอยกระทง: เล่าเรื่องจากพระจันทร์

#

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีการศึกษา 2558 เดือน กันยายน

#

กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและกิจกรรมห้องสมุดมีชีวิต ประจำปีการศึกษา 2558 เดือน สิงหาคม

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ หอสมุดกลางมหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์