056-717100 ต่อ 2822, 2825
library@pcru.ac.th
จ.-ศ. 08.00-17.00 & ส.,อ. 08:00-16:30

การดำเนินงานตามเกณฑ์ห้องสมุดสีเขียว

สรุปการดำเนินงาน
ตามเกณฑ์มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว

หมวดที่ 3 การจัดการทรัพยากรและพลังงาน