056-717100 ต่อ 2822, 2825
library@pcru.ac.th
จ.-ศ. 08.00-17.00 & ส.,อ. 08:00-16:30

ประวัติความเป็นมา

ความเป็นมาการพัฒนาห้องสมุดสีเขียว

           พ.ศ. 2560 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้ลงลายมือชื่อในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2560 และเริ่มดำเนินกิจกรรมห้องสมุดสีเขียว โดยจัดการบรรยายพิเศษ เรื่อง ห้องสมุดสีเขียว มีอาจารย์ปิยวรรณ คุสินธุ์ รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์พัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี และดร.มธุรส ปราบไพรี รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี เป็นผู้บรรยายพิเศษในงานการประชุมเครือข่ายประกันคุณภาพของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏในเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งสำนักต้องการสร้างความตระหนักและเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียวให้บุคลากรสำนักและสมาชิกเครือข่ายด้วย

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้จัดทำยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2560-2564 (ปรับปรุง พ.ศ. 2560) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพด้วยหลักธรรมาภิบาล เป้าประสงค์ที่ 4 มีการบริหารจัดการด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดความสำเร็จของยุทธศาสตร์ ข้อที่ 9 จำนวนกิจกรรมด้านอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม ค่าเป้าหมาย 2 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งงานหอสมุดกลางเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน โดยมีโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมห้องสมุดเพื่อก้าวเข้าสู่ยุค 4.0 รองรับกลยุทธ์และเป้าประสงค์ และยังจัดทำ(ร่าง)นโยบายและแผนดำเนินงานมาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (ห้องสมุดสีเขียว) ซึ่งประกอบด้วย ๑) แผนงานและมาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ๒) (ร่าง)ประกาศสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง นโยบายห้องสมุดสีเขียวโครงการห้องสมุดสีเขียว สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ๓) (ร่าง)คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว) โดยนำเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสำนัก ครั้งที่ 10/2560 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 วาระที่ 5 เสนอเพื่อพิจารณา ข้อ 5.4 (ร่างนโยบายและแผนดำเนินงานมาตรการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (ห้องสมุดสีเขียว) และครั้งที่ 11/2560 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 วาระที่ 5 เสนอเพื่อพิจารณา ข้อ 5.8 (ร่าง)แผนการดำเนินงานห้องสมุดสีเขียว ประจำปีงบประมาณ 2561       

          พ.ศ. 2561 งานหอสมุดกลาง จัดทำแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2561 จัดทำโครงการเพื่อของบประมาณปี พ.ศ. 2562 กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย ดำเนินโครงการ/กิจกรรม และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561  และสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำโครงการจัดทำร่างแผนยุทธศาสตร์สำนัก ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 (ปรับปรุง พ.ศ. 2561) เมื่อวันที่ 22-23 สิงหาคม 2561 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารจัดการองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาล เป้าประสงค์ที่ 4 มีการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัด ข้อที่ 9 จำนวนกิจกรรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและการจัดการสิ่งแวดล้อม ค่าเป้าหมาย 2 โครงการ/กิจกรรม ซึ่งงานหอสมุดกลางเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน

             พ.ศ. 2562 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผนยุทธศาสตร์สำนัก พ.ศ. 2561-2565 (ปรับปรุง พ.ศ. 2562) งบประมาณปี พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาล เป้าประสงค์ที่ 4 มีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม กลยุทธ์ที่ 4 ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตัวชี้วัดที่ 9 จำนวนโครงการ/กิจกรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ค่าเป้าหมายในปี 2563 จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม  ซึ่งงานหอสมุดกลางเป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินงาน

          งานหอสมุดกลาง จัดทำแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2562 และจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน และดำเนินกิจกรรม เพื่อเตรียมความพร้อมเข้ารับการตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2563

ส่วนความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ผู้บริหารและบุคลากรเข้าร่วมประชุมและเข้าร่วมสังเกตการณ์ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว โดยมีรายละเอียดดังนี้

วันที่ 29-30 มกราคม 2561 ผู้บริหารฝ่ายงานหอสมุดกลาง เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมการพัฒนาผู้ตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ผู้บริหารเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 5 (ประจำปี 2561) ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อหารือการดำเนินงานและตรวจประเมินห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2561                                

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้บริหารรับมอบเกียรติบัตรและโล่ประกาศเกียรติคุณ และเข้าร่วมการสัมมนา “องค์กรลดโลกร้อน ด้วยการใช้เสื้อผ้าคูลโหมดและเสื้อเบอร์ 5” ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม (ชั้น 2 อาคารทรงกลม) โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการและคอนแวนเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

          วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 เข้าร่วมประชุมผู้บริหารเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว ครั้งที่ 6 (ประจำปี 2562) ณ ห้องประชุม ดร.ไสว  สุทธิพิทักษ์ อาคาร 6 ชั้น 7 มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร เพื่อรายงานผลการดำเนินกิจกรรมตามแผนพัฒนาห้องสมุดสีเขียว ประจำปี 2562