056-717100 ต่อ 2822, 2825
library@pcru.ac.th
จ.-ศ. 08.00-17.00 & ส.,อ. 08:00-16:30

ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยมองค์กร ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ได้มีการกำหนดยุทธศาสตร์ด้านห้องสมุดสีเขียวไว้ในแผนยุทธศาสตร์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 และ 2562) และยังสอดคล้องกับ ประกาศสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเรื่อง มาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 หมวดที่ 1 ทั่วไป ซึ่งสำนักได้กำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ ไว้เมื่อวันที่ทบทวนยุทธศาสตร์สำนัก วันที่ 30-31 กรกฎาคม 2562 ดังนี้

          วิสัยทัศน์

           “ศูนย์กลางทรัพยากรการเรียนรู้ มุ่งสู่การเป็นห้องสมุดสีเขียว บริการมีคุณภาพ และพัฒนามหาวิทยาลัยด้วยนวัตกรรมดิจิทัล”

          พันธกิจ    

  1. สนับสนุนทรัพยากรสารสนเทศและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาบัณฑิตให้มีคุณภาพ และรองรับพันธกิจมหาวิทยาลัย
  2. บริการที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมดิจิทัล
  3. ให้บริการและสืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  4. บริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิบาล

          ค่านิยมองค์กร

          1. การสร้างความประทับใจการบริการ

          2. การพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

          3. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่

          4. การทำงานเป็นทีม และเป็นเครือข่าย การมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ

          5. การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

 

 

ยุทธศาสตร์

  1. การสนับสนุนทรัพยากรการเรียนรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อยกระดับคุณภาพบัณฑิต และ

รองรับพันธกิจมหาวิทยาลัย

  1. การให้บริการที่ทันสมัยด้วยนวัตกรรมดิจิทัล
  2. การส่งเสริมการให้บริการ สืบสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถ่ายทอดเทคโนโลยี โดยใช้องค์ความรู้ตามศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
  3. การบริหารจัดการองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ตามหลักธรรมาภิ

บาล

เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4

          1. มีการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล

          2. มีการจัดและเข้าร่วมกิจกรรมด้านประเพณีศิลปวัฒนธรรมของชุมชนและท้องถิ่น

          3. มีการพัฒนาบุคลากรของสำนักอย่างต่อเนื่อง

          4. มีการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

          กลยุทธ์

          1. ส่งเสริมการบริหารจัดการด้วยหลักธรรมาภิบาล

          2. สืบสานประเพณีศิลปวัฒนธรรมชองชุมชนและท้องถิ่น

          3. ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะด้านการให้บริการ

          4. ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม

          ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย

          ตัวชี้วัดที่ 9 จำนวนโครงการ/กิจกรมด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ค่าเป้าหมายในปี 2563 จำนวน 2 โครงการ/กิจกรรม